639 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้มีพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธาน ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก
จากนั้นเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร แถลงผลงานในรอบปี
จากนั้นเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีเดินทางมาถึงพิธี เป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระราชวรเมธี ประธานกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงาน จากนั้น รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ ได้ขานรายนามผู้ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๘ (พระสงฆ์) จำนวน ๑๐ รูป ดังนี้
๑. พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A. ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวัดไชยชมพุลชนะสงคราม, รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
๒. พระราชวิสุทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด. เจ้าคณะภาค ๓
๓. พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ป.ธ.๙, ป.วค., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., ค.ม., Ph.D. เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
๔. พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก) ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, พธ.บ., รป.ม. เจ้าอาวาสวัดบางนานอก, เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา
๕. พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี) ป.ธ.๗, พธ.บ., ศษ.ม. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
๖. พระวิมลธรรมคณี (เลี่ยว ยโสธโร), น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
๗. พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม) ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม. เจ้าคณะจังหวัดตราด
๘. พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ) น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, Ph.D.) รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
๙. พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.(รุ่นที่ ๑) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐. พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เพชรบุรี
ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ (ฆราวาส) จำนวน ๑๕ คน ในด้านต่างๆ ดังนี้
– ด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
๑. พลเรือตรีมนูญ จันทร์นวล
๒. ดร. บุญจิระ บุญปัญญา
๓. นายเอกราช ช่างเหลา
– ด้านผลงานและวิชาการดีเด่น
๑. ศ.ดร. สมภาร พรมทา
๒. รศ.ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง
๓. รศ. เวทย์ บรรณกรกุล
– ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
๑. ผศ. สมหมาย ดูยอดรัมย์
๒. อ. บุญนาค เนียมมาก
๓. ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
– ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
๑. นายตรีรัช ภูคชสารศีล
๒. นายเรือน ชนะวาที
๓. นายวิชัย ใจมุ่ง
– ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑. พ.ท. ไชโย นามนนท์
๒. ดร. นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
๓. นายวุฒิชัย อ่ำบำรุง
จากนั้น ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้ขานรายนามผู้ได้รับผู้ที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
พระพรหมบัณฑิต ให้โอวาทและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

         ๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้มีพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธาน ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก
จากนั้นเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร แถลงผลงานในรอบปี
เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีเดินทางมาถึงพิธี เป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระราชวรเมธี ประธานกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงาน โดยมี รศ.ดร. สมศักดิ์ บุญปู่ ได้ขานรายนามผู้ได้รับเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๘ (พระสงฆ์) จำนวน ๑๐ รูป ดังนี้
๑. พระราชวิสุทธิเมธี (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ) ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A. ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดไชยชมพุลชนะสงคราม, รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
๒. พระราชวิสุทธิมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., พธ.ด. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
๓. พระราชปริยัติโมลี (สุทัศน์ วรทสฺสี) ป.ธ.๙, ป.วค., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., ค.ม., Ph.D. เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่
๔. พระราชรัตนโสภณ (ธนัญชัย ขนฺติโก) ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, พธ.บ., รป.ม. เจ้าอาวาสวัดบางนานอก, เจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา
๕. พระราชปริยัติวิธาน (สุนทร สุนฺทรเมธี) ป.ธ.๗, พธ.บ., ศษ.ม. รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
๖. พระวิมลธรรมคณี (เลี่ยว ยโสธโร), น.ธ.เอก, พธ.บ., ศษ.ม., ศษ.ด. เจ้าคณะจังหวัดกระบี่
๗. พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม) ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ม. เจ้าคณะจังหวัดตราด
๘. พระโกศัยเจติยารักษ์ (วิชาญ กิตฺติปญฺโญ) น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, Ph.D.) รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
๙. พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) ป.ธ.๓, น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.(รุ่นที่ ๑) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐. พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมรํสี) น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร เพชรบุรี
ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ (ฆราวาส) จำนวน ๑๕ คน ในด้านต่างๆ ดังนี้
– ด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน
๑. พลเรือตรีมนูญ จันทร์นวล
๒. ดร. บุญจิระ บุญปัญญา
๓. นายเอกราช ช่างเหลา
– ด้านผลงานและวิชาการดีเด่น
๑. ศ.ดร. สมภาร พรมทา
๒. รศ.ดร. กิตติทัศน์ ผกาทอง
๓. รศ. เวทย์ บรรณกรกุล
– ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
๑. ผศ. สมหมาย ดูยอดรัมย์
๒. อ. บุญนาค เนียมมาก
๓. ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
– ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
๑. นายตรีรัช ภูคชสารศีล
๒. นายเรือน ชนะวาที
๓. นายวิชัย ใจมุ่ง
– ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑. พ.ท. ไชโย นามนนท์
๒. ดร. นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ
๓. นายวุฒิชัย อ่ำบำรุง
จากนั้น ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้ขานรายนามผู้ได้รับผู้ที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
พระพรหมบัณฑิต ให้โอวาทและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

*คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพขนาดเต็ม

Recommended Posts