1,986 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai – Sino Conference on Buddhism) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย
ในช่วงเช้าเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. พระธรรมาจารย์เต้าจิน (Most Ven. Daojin) เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการสัมมนา หลังจากนั้น นาย Qin Yusen, Chief Consultant ประจำศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมการสัมมนา และตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาในช่วงเช้าเป็นคนแรก จากนั้นได้มีการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนจะพักรับประทานอาหารกลางวัน

IMG_7747 (2)
ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการสัมมนากลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ในช่วงแรกประกอบไปด้วย ๑) Prof.Dr. Wang Bangwei จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ๒) Prof. Liu Chengyou จากมหาวิทยาลัยมินซู ๓) พระอาจารย์ Dr. W. Piyaratana อาจารย์จาก มจร และ ๔) พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

IMG_7760 (2)
ในช่วงที่ ๒ ประกอบไปด้วย ๑) Assoc.Prof.Dr. Xuanfang จากมหาวิทยาลัยเรนมิน ๒) ดร.เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓) ภิกษุณี Prof.Dr. Li Silong จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ๔) ผศ.ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๕) ผศ.ดร. สุดารัตน์ บันเทากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ คณะพุทธศาสตร์ มจร

IMG_7762 (2)
จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ กล่าวสรุปโครงการสัมมนา กล่าวขอบคุณนักวิชาการผู้เข้าร่วมการสัมมนา และกล่าวปิดโครงการสัมมนา ก่อนจะมอบของเป็นที่ระลึกเป็นลำดับสุดท้าย

IMG_7775 (2)Full Album
*Click the picture you want to see and save a full size.
*Pictures by… MCU-IT

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai – Sino Conference on Buddhism) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย
ในช่วงเช้าเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. พระธรรมาจารย์เต้าจิน (Most Ven. Daojin) เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการสัมมนา หลังจากนั้น นาย Qin Yusen, Chief Consultant ประจำศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมการสัมมนา และตามด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาในช่วงเช้าเป็นคนแรก จากนั้นได้มีการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ก่อนจะพักรับประทานอาหารกลางวัน

IMG_7747 (2)
ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการสัมมนากลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ในช่วงแรกประกอบไปด้วย ๑) Prof.Dr. Wang Bangwei จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ๒) Prof. Liu Chengyou จากมหาวิทยาลัยมินซู ๓) พระอาจารย์ Dr. W. Piyaratana อาจารย์จาก มจร และ ๔) พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

IMG_7760 (2)
ในช่วงที่ ๒ ประกอบไปด้วย ๑) Assoc.Prof.Dr. Xuanfang จากมหาวิทยาลัยเรนมิน ๒) ดร.เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓) ภิกษุณี Prof.Dr. Li Silong จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ๔) ผศ.ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ๕) ผศ.ดร. สุดารัตน์ บันเทากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ คณะพุทธศาสตร์ มจร

IMG_7762 (2)
จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ กล่าวสรุปโครงการสัมมนา กล่าวขอบคุณนักวิชาการผู้เข้าร่วมการสัมมนา และกล่าวปิดโครงการสัมมนา ก่อนจะมอบของเป็นที่ระลึกเป็นลำดับสุดท้าย

IMG_7775 (2)อัลบั้มภาพทั้งหมด
*คลิกที่ภาพที่ต้องการเพื่อรับชมและบันทึกภาพขนาดใหญ่
*ภาพถ่ายโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

Recommended Posts