92 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

ภาพหมู่ 2

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้มีเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ รูป/คน การอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการใช้ระบบทะเบียนร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทะเบียนออนไลน์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๘

ภาคเช้าของวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทและมีพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยสำนักทะเบียนและวัดผล จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามีปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ทะเบียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทะเบียน

ต่อมามีการบรรยายพิเศษเรื่อง สำนักทะเบียนและวัดผลที่พึงประสงค์ โดยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺดม,ผศ.ดร.รก.ผอ. สำนักทะเบียนและวัดผล ต่อด้วย การบรรยายเรื่อง การจัดการงานทะเบียนและวัดผล การจัดเก็บข้อมูล สกอ. โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต ท้ายสุดมีการบรรยายเรื่อง การกรอกเกรดผ่านระบบทะเบียนออนไลน์สำหรับอาจารย์และการประเมินอาจารย์ออนไลน์ โดยพระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ ดร.รก.ผอ. ส่วนประเมินผลการศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

จากนั้นในวันที่ ๒ ของการอบรม คือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการอบรม การลงทะเบียนออนไลน์โดยนิสิตและการสร้างผังบัญชีการเงิน โดยพระมหากฤษฎา กิตตฺโสภโณ ดร. และบ่ายมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ จากนั้นพิธีปิด พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาท ณ เธียเตอร์ โซนD อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

IMG_7466 (2)

IMG_7509 (2) IMG_7525 (2) IMG_7560 (2) IMG_7582 (2) IMG_7595 (2)

IMG_7601 (2)
IMG_9696 (2)
IMG_9618
IMG_9692 (2)

————————————–
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )
สามารถดูภาพการเข้ารับวุฒิบัตรได้จากในอัลบั้มภาพ

Recommended Posts