1,068 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย และเป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
จากนั้น พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท
จากนั้นตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ ๑ ได้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจรุ่นน้อง
จากนั้น ตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ ๒ ได้ถูกเชิญมากล่าวถึงแรงจูงใจในการมาเรียนที่นี่ ปัญหา และความลำบากต่างๆ
จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ได้เป็นประธานไหว้พระและปิดการปฐมนิเทศ

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย และเป็นประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
จากนั้น พระครูสังฆรักษ์กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท
จากนั้นตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ ๑ ได้กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจรุ่นน้อง
จากนั้น ตัวแทนนักศึกษา รุ่นที่ ๒ ได้ถูกเชิญมากล่าวถึงแรงจูงใจในการมาเรียนที่นี่ ปัญหา และความลำบากต่างๆ
จนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล ได้เป็นประธานไหว้พระและปิดการปฐมนิเทศ

Recommended Posts