24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

060725580607255806072558

โครงการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
( สำหรับวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ เท่านั้น )

ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

สามารถดาวน์โหลด กำหนดการและใบตอบรับได้ที่ >> คลิกที่นี่

Recommended Posts