30 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาหัวข้อหรือประเด็นวิจัยเกี่ยวกับพระธรรมทูต วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับพระธรรมทูต แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหาร วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียน ซี๔๑๗ อาคารเรียนรวม มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts