336 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

10306309_851844388184799_1343341900881313893_n

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น ๔๒ แห่ง จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐ รูป/คน

กิจกรรมโครงการ :
๑. ประชุม/เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ศึกษาดูงานการจัดเก็บและการอนุรักษ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ณ หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดกำหนดการ แผ่นที่ ๑, แผ่นที่ ๒

Recommended Posts