938 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

IMG_8569 (2)

IMG_8577 (2)

IMG_8580 (2)

IMG_8584 (2)

IMG_8588 (2)

IMG_8592 (2)IMG_8569 (2)IMG_8569 (2)81″ />พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ” โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๒๑๐ คน ทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ การนี้ยังมีการถาม-ตอบ ปัญหาที่อยากรู้ ไขข้อข้องใจ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนC อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยจำนวน ๔๘ แห่งที่ได้รับอนุญาติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้
**ลักษณะของครูตาม พรบ ๒๕๔๒**
– ต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้รับการศึกษา
– ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
– ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
– ต้องจัดการศึกษาพื้นฐานได้
– ต้องมีความสามารถมนการสอนผู้เรียนหลายประเภท
– ต้องปฏิบัติงานได้ในสามระบบการศึกษา สามารถเทียบโอนกันได้
– ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่างๆได้
– ส่วนหนึ่งต้องจัดการอาชีวศึกษา
– ต้องจัดการศึกษาโดยถือผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
– ต้องจัดให้มีการเรียนรู้และทักษะต่างๆ
– ต้องจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
– ต้องสามารถประเมินผู้เรียน
– ต้องสามารถจัดทำสาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ต้องช่วยให้ชุมชนได้มีการเรียนรู้
– ต้องมีคุณภาพและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จริยธรรม จรรยาบรรณ การต่ออายุใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู และสาระน่ารู้อื่นๆ

IMG_8569 (2)

IMG_8592 (2)

IMG_8577 (2)

IMG_8588 (2)

IMG_8584 (2)

———————————
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

Recommended Posts