Skip to content

Month: กุมภาพันธ์ 2015

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร

อธิการ!มจร ตรวจเยี่ยม’พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

 242 รวมเข้าชม

 242 รวมเข้าชม อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมชาวเขา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร(ป.บส) , (ป.ทส)

 1,112 รวมเข้าชม

 1,112 รวมเข้าชม พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) แ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

 252 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 252 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิช

อ่านต่อ »