252 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

น้องก้อย (2)

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ

โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

และมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาไทยสู่เส้นทางวิชาชีพ

โดย กวีซีไรต์ชื่อดัง ๒ ท่านได้เเก่ ไพวรินทร์ ขาวงาม และ แดนอรัญ แสงทอง

ปิดท้ายด้วย ทศพล หิมพานต์ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เเหล่สด

ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น.

ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จัดโดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มจร 

Recommended Posts