Skip to content

Author: กองสื่อสารองค์กร

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร

Opening Ceremony of Mahayana Buddhist studies centerพิธีเปิดป้าย “ศูนย์มหายานศึกษา”

 201 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 201 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ พิธีเปิดป้าย “ศูนย์มหายานศึกษา”     

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสามเณร

 34 รวมเข้าชม

 34 รวมเข้าชม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบรรพชาสาม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร

โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์” โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์”

 221 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 221 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

ขอเชิญชวนร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 46 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 46 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิก !! 

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐

 191 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 191 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร

พอ.มจร จัดพิธีมอบประกาศนีบัตร – วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 257 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 257 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พิธีมอบประกาศนีบัตร – วุฒิบัตร และทุนการศึ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร

มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC

 217 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 217 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มจร หนองคาย เตรียมความพร้อมสู่ AEC           มจร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 188 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 188 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
กองสื่อสารองค์กร

อธิการ!มจร ตรวจเยี่ยม’พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

 52 รวมเข้าชม

 52 รวมเข้าชม อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมชาวเขา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ พระพรหมบัณฑิต (ประย

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร(ป.บส) , (ป.ทส)

 234 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 234 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กองสื่อสารองค์กร

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

 39 รวมเข้าชม

 39 รวมเข้าชม ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

อ่านต่อ »