860 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

12895_496711990475912_6391952904916515202_n[1]

เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘

           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๑๐๒ รูป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจะอบรมระหว่าง ๒ มีนาคม ถึง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เป็นเวลา ๓ เดือน) โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ถวายการต้อนรับ
โครงการการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดถวายความรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติแก่พระสงฆ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศก่อนเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจใน ต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศในหลายรูปแบบ เช่น การเยี่ยมเยือน เจริญความสัมพันธไมตรี การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย โดยเปิดอบรมถวายความรู้เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ ๒๑ หรือ รุ่นที่ ๒๑ โดยพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมถวายความรู้ จะเป็นกำลังสำคัญทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม ทูต เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ศาสตร์ใหม่ ๆ และความเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างเอกภาพและสามัคคีธรรมให้แก่งานพระธรรมทูตต่างประเทศ
พระภิกษุเหล่านี้กำลังปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก และในแต่ละปีผู้แทนมหาเถรสมาคม ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วยญาติโยมได้เดินทางไปเยี่ยม ติดตาม ประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี

11041741_496711953809249_1622698801345143091_n

13153_496711983809246_187469162140297381_n

10408152_496712280475883_5610695583822737157_n

11044176_496712270475884_4840595130398773209_n

10407723_2163938240382168_2720395030410698222_n

11007755_2163937653715560_5169320442275545675_n

Recommended Posts