Skip to content

Month: สิงหาคม 2015

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

 1,183 รวมเข้าชม

 1,183 รวมเข้าชม              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลั

อ่านต่อ »