Skip to content

Month: กันยายน 2015

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี2559 รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ พ.ศ. 2559 ขอความร่วมมือทุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai – Sino Conference on Bud

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้มีเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งส่

อ่านต่อ »