Skip to content

Month: กันยายน 2015

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ปี 59

 698 รวมเข้าชม

 698 รวมเข้าชม แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้บริหาร ปี2559 รวบรวมข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

 911 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 911 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

 906 รวมเข้าชม

 906 รวมเข้าชม โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้ม

อ่านต่อ »