13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ขออนุโมทนาขอบคุณ กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพวุธทหารบก พระนครศรีอยุธยา ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนกำลังพล จำนวน 17 นาย ในการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ของสำนักงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จากอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G และ ชั้น 3 มายัง อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 ซึ่งเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันวิจัยพุทศาสตร์ โดยมีพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายครั้งนี้ ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ในการนี้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะสนับสนุนและให้บริการด้านงานวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts