27 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย โดยมี พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูตถวายรายงาน

วิทยาลัยพระธรรมทูต จัดการประชุมสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย เพื่อรับการตรวจประเมินในปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวฐาณิชญา มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนี้ ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts