27 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต บรรยายภาคภาษาอังกฤษ วิชา หลักพุทธธรรมภาคภาษาอังกฤษ แก่นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียนสถาบันภาษา มจร พระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพระธรรมทูต เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยการการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้นิสิตหลักสูตรนี้ มีทักษะและประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts