64 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน “กิจกรรมพัฒนาโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2568 โดยมีพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุน ผู้วิจัยจะต้องเขียนโครงร่างการวิจัยที่เย้ายวนใจคนอ่าน อ่านแล้วมีความรู้สึกว่างานวิจัยน่าสนใจ ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อผู้ให้ทุนโดยตรง และผู้ให้ทุนเห็นว่าควรให้การสนับสนุนทุนเพื่อทำการวิจัย ดังนั้นผู้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยจึงควรจัดทำด้วยความประณีต มีเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts