63 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2565-2566 ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก จำนวน 12 โครงการ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
พระครูอรุณสุตาลังการ, รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts