63 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก | Conference Buddhist Wisdom Coping with Global Crises 

การสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม งานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีการเสวนาวิชาการ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรื่อง “พุทธปัญญาในพระไตรปิฎกกับการรับมือวิกฤตโลก” จัดโดย สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ C โซน C และเสวนาวิชาการ กลุ่มที่ 2 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ C B508 – 509
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts