43 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.)
#วันเวลาและสถานที่สอบ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ / เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ห้อง ๑๐๑ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจัมปาศรีสมัยทราวดี
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสุทธิแสดงตนเพื่อขอเข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในวันสอบดังกล่าว

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
#วันเวลาและสถานที่สอบ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ / เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ห้อง ๒๐๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจัมปาศรีสมัยทราวดี
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสุทธิแสดงตนเพื่อขอเข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในวันสอบดังกล่าว

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.)
#วันเวลาและสถานที่สอบ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ / เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ห้อง ๓๐๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจัมปาศรีสมัยทราวดี
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสุทธิแสดงตนเพื่อขอเข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในวันสอบดังกล่าว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
#วันเวลาและสถานที่สอบ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ / เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ห้อง ๒๐๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนครจัมปาศรีสมัยทราวดี
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสุทธิแสดงตนเพื่อขอเข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในวันสอบดังกล่าว

The post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts