45 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

<<<คลิกดูประกาศ>>>

*(สำหรับบรรพชิต)* กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา
*(สำหรับคฤหัสถ์)* กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวออนไลน์ เพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts