574 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงานขออนุมัติโครงการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับเรื่องส่งเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย
อธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการ
ส่วนงานประสานงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้ผู้บริหารลงนามในสัญญาวิจัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ดำเนินการทำสัญญาวิจัย
ส่วนงานทำหนังสือให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป้นหน่วยกำกับดูแล

โทรศัพท์ | 035 248073 ภายใน 8073, 8154, 8153
โทรสาร | 035 248073
อีเมล | bri@mcu.ac.th

 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts