14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แจ้งเพื่อทราบ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ย้ายที่ทำการใหม่ มาที่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และให้บริการด้านงานวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป | Google Map -> https://maps.app.goo.gl/jk41y3z1k7FEx76G6

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts