59 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ครั้งที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๑๕ วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills)การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
(ภาคเช้า) เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. พระไตรปิฎกวิเคราะห์
งดบรรยาย
(ภาคบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
บรรยายโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี
(ปิดคอร์ส)

กองวิชาการ มจร

Recommended Posts