83 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 10/2566 (ปีงบประมาณ 2565-2566 ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก) วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตร รปม.ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลกระเพอ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์โดยมี พระครูศรีปัญญาวิกรม ผศ.ดร. , รศ. ดร.รัตนะ ปัญญาภา และ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้นจำนวน 14 โครงการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts