50 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีผลงานวิจัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้น
ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 17 โครงการ ดังนี้

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบ 2-2566

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts