40 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. พระธรรมวชิราจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เมตตารับอาราธนามาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายเรื่อง “เส้นทางของพระธรรมทูต : ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย” แก่ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา การนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ และพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายการปฏิสันถารต้อนรับ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราจารย์ ด้วยความเคารพ มา ณ โอกาสนี้ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts