82 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development” ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
โดยมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ จากนั้น พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เบิกตัวผู้แทนสถาบันการศึกษาเครือข่ายเข้ารับเกียรติบัตร เบิกตัวนักวิจัยดีเด่นและผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นเข้ารับรางวัล ในการนี้ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
การนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเรื่อง “อนาคตและทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2” รับฟังการบรรยายเรื่อง “ผังและแผนในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของภาคเหนือ ประเทศไทย” โดย รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การบรรยายเรื่อง “Ecology of Learning” by Emeritus Professor Dr. Maneeratana Sawasdiwat Na Ayutthaya การบรรยายเรื่อง “Environmental Sustainability: Area Development Case Study of Singapore” by Dr. Lim Hui ling (Singapore)ภาพข่าวประชาสัมพันธ์โดย : MCUTV

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts