109 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพระธรรมทูต อาคารเรียนรวม มจร พระนครศรีอยุธยา

การประชุมบุคลากรประจำเดือนมกราคมนี้ วิทยาลัยพระธรรมทูตมีเรื่องแจ้งและเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้ เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องหลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ซึ่งจะนำเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคมนี้ เรื่องการจัดเตรียมบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยพระธรรมทูต เรื่องการเตรียมเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรื่อง กองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต เรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตด้านทะเบียนนิสิต เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เรื่อง เตรียมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ เรื่องการเสนออาจารย์พิเศษประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต และพระวิปัสสนาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต ต่อสภาวิชาการสมัยหน้า

กองวิเทศสัมพันธ์ มีเรื่องแจ้งและเสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ดังนี้ เรื่องการเตรียมพิธีมอบทุนการศึกษา “พระราชธรรมานุสิฐ” แก่นิสิต มจร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๓๔๐ ทุน เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยแยกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอกจำนวน ๔๐ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท จำนวน ๑๐๐ ทุน ๆละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ๒๐๐ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยจะประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ มจร พระนครศรีอยุธยา

สุดท้าย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ได้เจริญชัยมงคลคาถาอำนวยพร ดร.พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต ปรารภอภิลักขิตสมัยมงคลดิถีคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนมกราคม และได้ถวายพระเครื่องวัดพลับ แก่องค์ท่าน พร้อมกับอำนวยพรให้ท่านประสพสุขสวัสดีเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยสืบไป

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๒๙ น.

News: International Relations Division

Reporter: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

English News: Phra Siriwanna Siriwanno, IRD

Picture:  Foreign Affairs of MCU

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts