12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เรียน/แจ้งนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ท่านได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับส่วนงานและทุน สกสว จากสถาบันวิจัย บัดนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะได้มีการติดตามประเมินผล รายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์

วันที่ 6 ธันวาคม ทุนส่วนงาน (Online)
วันที่ 7 ธันวาคม ทุน สกสว. (Onsite)

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอนุมัติ และให้คำแก้ไขต่อไป
อนึ่ง ในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดสุดท้าย ได้แก่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 เล่ม
คลิปวีดีทัศน์ รายงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 ผลงาน
บทความการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือรองรับในวารสารแล้ว
ชุดความรู้ ที่สรุปจากผลงานวิจัยที่จัดอาร์ตสวยงามและพิมพ์หรือปริ้นส์สี จำนวน 10 เล่ม
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารจากผู้ใช้บริการ ภาพกิจกรรม อื่น ๆ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้กับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในระบบติดตามงานวิจัย | https://bri.mcu.ac.th/rms/

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts