422 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๑๙๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา

อนุสนธิจากการที่ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ทำให้ตำแหน่งว่างลง จึงเห็นสมควรให้มีผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าว

ต่อไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาไพรัชน์ ฉายา ธมฺมทีโป, ดร. นามสกุลเขียนวงศ์ อายุ ๕๔ พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา .. , พธ.. (ปรัชญา), .. (ปรัชญา), ปร.. (ปรัชญา) ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๐๒๓๑๐๐๙ สังกัด ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๖กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Recommended Posts