546 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๑๙๒/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อนุสนธิจากการที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ทำให้ตำแหน่งว่างลง จึงเห็นสมควรให้มี
ผู้รับผิดชอบงานในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระศรีธรรมภาณี (วัลลภ โกวิโท) อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ วุฒิการศึกษา พธ.บ. (ปรัชญา), อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา), พธ.บ.
(พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๐๑๑๐๐๘ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระศรีธรรมภาณี, ดร.

Recommended Posts