233 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น G
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts