171 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำสัญญาวิจัย ปีงบประมาณ 2565 | วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. พร้อมรายงานความก้าวหน้า 3 บท “วิถีเมืองแห่งความสุขต้นแบบ : การถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งความสุข” โดยความเมตตาของผู้ทรงคุณวุฒิ 1)พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. 2)รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 3)รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts