165 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ”
.
เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ออนไลน์
.
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, และอาจารย์ ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
.
ทุกบทความที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีใน WoS หรือ Scopus (ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)
ค่าอบรมเพียง 5,000 บาท(บุคลากรของหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MoU) กับสมาคมฯ รับส่วนลด 10%)
.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุทัศน์ แจ้โพธิ์ โทร/ไลน์ 0805972894
https://www.facebook.com/pol.sci.assoc.ku/photos/a.312433372122900/4636261939740000/

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts