29 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สืบเนื่องจากโครงการ “การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล Scopus (2023-2025)” โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ

ในวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม AD 911 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ. บางมด) ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ฯ TCI ได้เรียนเชิญ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. บรรณาธิการวารสารและคณะทำงาน “Journal of International Buddhist Studies” ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus


สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts