34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 12/2566 (ปีงบประมาณ 2565 – 2566 ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก) วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ (สำนักงานใหม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระเมธีวชิรคุณ, รศ.ดร. | พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ ผศ.ดร. | รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน | รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร | รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง | รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ | รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง | รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ เป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมิน รวมทั้งสิ้น 53 โครงการ แบ่งการเข้ารับตรวจประเมินออกเป็น 3 กลุ่มสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts