29 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นัดประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อเสนองานวิจัย ที่ได้รับพิจารณาให้แก้ไข ทุน Fundamental Fund (FF) 2568

ตามที่ได้มีนักวิจัยยื่นเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีพ.ศ. 2568 ผ่านระบบสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นั้น ทางคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว มีกลุ่มผ่านการพิจารณาให้นำส่งผ่านระบบ NRIIS และกลุ่มแก้ไข ที่ต้องเข้ารับชี้แจงในวันนี้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า “เป็นโครงการที่น่าสนใจ ตอบพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่มีความผิดพลาดบางประการ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขก่อนยื่นเสนอให้สกสว. พิจารณา” จึงมีการนัดประชุมชี้แจงปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom ID : 3829951669 โดยมีพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นผู้ชี้แจงข้อปฏิบัติการแก้ไขดังกล่าว 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts