86 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า ครั้งที่ 9/2566 (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ทุน สกสว., ทุนส่วนงาน, และทุนภายนอก) วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น G และสำนักงาน ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร., พระครูสุธีกิตติบัณฑิต รศ.ดร., รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ, ศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ, และรศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายงานวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้นจำนวน 25 โครงการ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts