57 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายในเรื่องนโยบายในภาพรวม และมีวิทยากรอีก 4 ท่าน คือ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร,ดร. บรรยายเรื่องการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ / การขอทุนจากแหล่งภายนอก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท บรรยายเรื่องระบบติดตามงานวิจัยที่ค้าง พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร. บรรยายเรื่องภาพรวมของแผน 4 แผน และนายถาวร ภูษา บรรยายเรื่องการส่งข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เสนอแนะและซักถามข้อสงสัย ก่อนปิดการประชุมในเวลา 11.00 น.
 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts