48 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีแผนงานวิจัย 4 ด้าน ดังนี้

แผนงานที่ 1 งานวิจัยเพื่อการพัฒนากายภาพ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (กายภาวนา)
แผนงานที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสันติสุข (ศีลภาวนา)
แผนงานที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความงอกงามแห่งพุทธิปัญญาและการพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา)
แผนงานที่ 2 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ (ปัญญาภาวนา)

เปิดรับข้อเสนอจากกลุ่มนักวิจัย 3 กลุ่ม ได้แก่

BRI EXPERT | เน้นโครงการวิจัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง งบประมาณ 500,000 – 1,000,000
BRI FREEDOM | เน้นโครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างพุทธนวัตกรรม งบประมาณ 100,000 – 200,000
BRI NEWGEN | เน้นรับเฉพาะอาจารย์รุ่นใหม่ งบประมาณ 50,000

ช่องทางการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้ที่ระบบเว็บไซต์
ระบบยื่นข้อเสนอการวิจัย | https://bri.mcu.ac.th/pps
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) | แบบฟอร์มแตกตัวคูณ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts