95 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

#ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์

ผศ.ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบเงินจากค่าตอบแทนในการตรวจสอบรายงานการวิจัย ของ มจร เพื่อสมทบกองทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 11,000 บาท แก่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาในกุศลจิตในครั้งนี้ของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts