52 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลการ และนิสิต วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมอบรม
“โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้บูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่”
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
25 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพระใส มจร วิทยาเขตหนองคาย
1.“การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2568” โดย พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.“การบริหารโครงการวิจัย สกสว.และทุนวิจัยส่วนงานให้สำเร็จในปีงบประมาณ”
โดย พระมหาชุติภัค อภินนฺโท, ป.ธ.๙ ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3.“วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology)” โดย รศ.ดร.กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
4.“การขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” โดย พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท,ดร. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts