12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เรียน/แจ้ง นักวิจัยผู้เสนอโครงการวิจัย (7 ส่วนงานเพิ่มเติม) เข้ารับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
| วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID: 382 995 1669 -> https://zoom.us/j/3829951669

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts