467 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

#แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๑๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แต่งตั้งให้ #รศ_ดร_สุรพล_สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” (สมัยที่ ๔)

 

Recommended Posts