118 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยรุปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
วาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒   เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
๑.๒.๒ เรื่อง รายงานรายรับ- รายจ่ายของกลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนงานธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วาระที่  ๒       เรื่องรับรองรายการประชุม ครั้งที่ ­๑๐/๒๕๖๕
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง รายงานรับ-จ่าย ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๒ เรื่อง รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒
๔.๒ เรื่อง  ขอหารือหลักเกณฑ์การโอนเงินงบประมาณหมวดรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
๔.๓ เรื่อง ขอใช้งบลงทุนเหลือจ่าย ประจำงบประมาณปี ๒๕๖๕ประจำวิทยาเขตแพร่
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายงบประมาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ประจำวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
๔.๖ เรื่อง เรื่อง การรับโอนสินทรัย์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
วาระที่  ๕   เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา 17.08 น.

#กองคลังและทรัพย์สิน #พัสดุ #มจร #การเงิน #mcu #งานพัสดุ #กองคลัง #มหาวิทยาลัย #เงินเดือน #ค่าสมนาคุณ

กองคลังและทรัพย์สิน

Recommended Posts