38 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำเวบไซต์ ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง คลิก…. https://procurement.mcu.ac.th/
โดยมีผู้ดูแลระบบ: นายประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังแและทรัพย์สิน ผู้พัฒนาระบบ: นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  #ปริญญาลูกชาวนา #มหาวิทยาลัย #รับปริญญา #mcu #พัสดุ #ระเบียบ #ปริญญา #งานพัสดุ #ปริญญาชีวิต #หลักสูตร #ปริญญาลูกแม่ค้า #ปริญญาโท #มจร

กองคลังและทรัพย์สิน

Recommended Posts