39 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  โดยรุปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีวาระที่สำคัญเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
วาระที่ ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ….
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นควรปรับชื่อร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. …. เป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ….
๒.ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

เลิกประชุมเวลา 17.๒๐ น.

#กองคลังและทรัพย์สิน #พัสดุ #มจร #การเงิน #mcu #งานพัสดุ #กองคลัง #มหาวิทยาลัย #เงินเดือน #ค่าสมนาคุณ

กองคลังและทรัพย์สิน

Recommended Posts