639 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป (ชาย-หญิง) เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

 ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
1. คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี
4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 ภาคนอกเวลาราชการ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
1. คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)

 เปิดรับสมัครออนไลน์ (Online)

รอบแรก (โควตา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

รอบสอง (รับตรง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รอบสาม (รับตรง) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 สมัครออนไลน์ (Online คลิ๊ก) >>> https://forms.gle/GFE31s2pJj8gLfCQA

 รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิ๊ก>>> https://drive.google.com/…/1JnaAkwZUumJR38kJyUt…/view…

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.nkp.mcu.ac.th

 โทรศัพท์ : 042-532106 หรือ 

 084-6011788 

The post เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 first appeared on วิทยาลัยสงฆ์นครพนม.

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

Recommended Posts